tisdag, september 29, 2009

Ingmar Bergmans arkitekt


Ingmar Bergmans papperskorgar går för fantasisummor på Bukowskis. Hans hus liger ute till försäljning. Arkitekten bakom Ingmar Bergmans hus är Kjell Abramson. I tidskriften Arkitekturs arkiv hittar vi i numer 11 1970 en arkitektbeskrivning av ombyggnaden av Dramaten i Stockholm signerad Kjell Abramson.

Ombyggnaden gällde till exempel en ny personalmatsal. Abramson skriver: "Utredningen för den andra ombyggnadsetappen påbörjades 1963 med Ingmar Bergman som teaterchef. Den gjordes i samarbete med arkitekt Nils Tesch". Bergmans hus på Fårö stod klart 1967. Bergman hämtade sålunda inte bara sin hushållerska från Dramaten utan också sin arkitekt.

Och det bästa av allt, Kjell Abramsons ombyggnad av Dramaten kommenteras i Arkitektur 1970 av Erland Josephson: "I sin art och innanför skalets möjligheter är den i dag på väg att bli en funktionsduglig teater /../ Behovet av den stora folkteatern, med dess spektakulära rikedom. dess demokratiska gemenskap, bara växer". Klicka på bilden ovan för hela kommentaren och bilder från personalmatsal och smink.

I nummer Arkitektur 2/1968 skriver Kjell Abramson tillsammans med Brita Abramson om scenkonsthus: "I konkurrens med massmedia har teatern tvingats att renodla sin egenart". Kjell Abramson dyker sedan upp i tidskriften med ett par daghemsprojekt under 1980-talet.

Underbar försäljningsfilm för Bergmans hus.

fredag, september 25, 2009

Stor bredd på Oyster seminarium


I fredags hölls årets stora landskapsarkitekturseminarium Oyster på ett fullsatt Nalen i Stockholm. Seminariet lyckades väl fånga in samtidens landskapsarkitekturs olika angreppssätt på samtiden. Med ämnen som poetisk magisk naturrealism i stadsmiljö (Gross Max), upptågsmässiga konstinstallationer (John Körmeling), rädda krympande städer (KCAP och Alle Hosper), smarta trädgårdsidéer (Claude Cormier) och hållbara stadsmiljöer (Stig L. Andersson).

Mest tappade hakor orsakade kanske John Körmeling (klädd i blå bilmekaniker stass). Han presenterade sin märkliga naiva offentliga konst och sitt tivolilika projekt Happy Street som är Hollands paviljong vid Världsutställningen i Shanghai 2010.

Men också KCAP:s och Alle Hospers imponerande lågmälda arbete i den ryska staden Perm fascinerade. Claude Cormier var inspirerande så länge han höll sig till den mindre skalan med sitt "en idé per projekt". Gross Max slog ett rimligt slag för de små platserna i staden med sin vilja att blanda det rationella med det romantiska och deras Pottersfield Park vid Tower Bridge tycks som ett bra exempel på ett samtida angrepp på stadens platser.

Bilden: John Körmeling på Nalen med projektet "Living free on top" (1999) på taket till tullhögkvarteret i Rotterdam, ett dutch colonial house med smak av amerika vänder sig västerut.

tisdag, september 22, 2009

Lite mer ur budget- och kulturpropositionen

Statens Konstråd + RAÄ + Arkitekturmuseet + Boverket
"För att stärka en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer som i högre grad förmår att väga samman olika perspektiv, och för att stärka konstens och andra gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen, bör Statens konstråd, RAÄ, Arkitekturmuseet och Boverket utveckla sitt samarbete. Denna verksamhet ska ge exempel på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader, som parker, lekparker, skolor, förskolor och torg. Boende och andra som kommer att nyttja de aktuella miljöerna ska få möjlighet att komma till tals. Särskild hänsyn ska tas till ett barn- och ungdomsperspektiv." ur Kulturpropositionen


Arkitekturmuseet + RAÄ + Boverket + Formas + Delegationen för hållbara städer
"I uppdraget till Arkitekturmuseet, RAÄ, Boverket och Formas, i samverkan med Delegationen för hållbara städer, ingår förutom att uppmärksamma Sveriges arbete för en hållbar arkitektur internationellt, även att initiera informationsinsatser nationellt. Tonvikten i samarbetet ligger på att visa positiva utvecklingsmöjligheter för stadsdelar och förorter med utbrett utanförskap. Den tidigare förda bostads- och stadsplaneringspolitiken har bidragit till att befästa sociala strukturer som kan leda till ett fördjupat utanförskap. En upprustning och förändring av många av våra förorter är därför en av de mest angelägna framtidssatsningarna." Ur Kulturpropositionen

Miljonprogrammen räddas med ombildningar


"Att öka boendekvaliteten, blandningen av hushåll och mångfalden av boendeformer i miljonprogramsområden som präglas av utanförskap, är avgörande för att få till en positiv utveckling. Mot bakgrund av detta kan det finnas anledning att se över hur regeringen kan underlätta för förvärv av bostäder i ett område med brett utanförskap. Likaså finns det anledning att utreda hur staten kan underlätta vid ombildning av bostäder till bostadsrätter i områden med brett utanförskap. Statens insatser måste vara noga övervägda och väl riktade för att åstadkomma den önskade utvecklingen i utsatta områden. Enligt BKN (Bostadskreditnämnden) bör inslaget av ägda bostäder i dessa områden öka för att bidra till ett minskat utanförskap. BKN har också i en rapport föreslagit ett garantiprogram för upprustningslån till flerbostadshus i utsatta områden" ur Budgetpropositionen

måndag, september 21, 2009

Ur regeringens budgetproposition

Idag presenteras regeringens budgetproposition. Vi kommer i några inlägg presentera ett urval ur budgetpåsen. Först ut urbant utvecklingsarbete och jämställdhet i staden. Här helt okommenterat, men innehållet bör och ska såklart diskuteras. Vi återkommer i frågan.

Urbant utvecklingsarbete

I regeringens samlade strategi för integration är en av de strategiska frågorna är att minska antalet stadsdelar med utbrett utanförskap. Regeringen har vidare under 2008 inlett ett långsiktigt urbant utvecklingsarbete. Fokus inom utvecklingsarbetet är arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Regeringen har tecknat lokala utvecklingsavtal med 21 kommuner för perioden 2008–2010. I dessa kommuner har det formats lokala partnerskap där fastighetsägare och bostadsföretag är viktiga aktörer vad gäller insatser för att öka integration i boendet i stadsdelen. Under 2010 ska staten och kommunerna genomföra en gemensam avstämning för att bedöma fortsatt inriktning på det urbana utvecklingsarbetet. Ett arbete har inletts för att ta fram relevant underlag för denna avstämning.

Jämställdhet i staden

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna stödja ett
utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Det löper till den 31 december 2010.

Hela proppen finns här.

torsdag, september 17, 2009

Slussensamtal


Från senaste numret av Arkitektur: Ett steg framåt - ett rundabordssamtal mellan Spencer de Grey från Foster+Partners, Svante Berg från Berg Arkitektkontor, Lars Marcus, forskare KTH, Martin Schröder, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret samt Dan Hallemar och Olof Hultin, tidskriften Arkitektur. Finns här: PDF.

tisdag, september 15, 2009

HEART konstmuseum av Steven Holl invigt


Den 9 september invigdes det nya konstmuseet HEART, Herning Museum of Contemporary Art på Midtjylland, i en ny byggnad av Steven Holl. Museihefen beskriver byggnaden som ett tält i betong.

Bild: Roland Halbe/HEART. Fler bilder här.

Utredare vill ha höghastighetståg


Regeringens utredare Gunnar Malm (VD för Arlandabanan) föreslår att det ska byggas spår för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö. Med höghastighetståg skulle resan Stockholm—Göteborg ta två timmar och Stockholm—Malmö cirka två och en halv timme. Utredningen konstaterar att "Den samhällsekonomiska kalkyl som genomförts för projektet visar att projektet, med gjorda antaganden, är samhällsekonomiskt lönsamt."

Här finns utredningen.
Och alla partier utom moderaterna är positiva.

måndag, september 14, 2009

Bostäder in i norden


Två av våra nordiska kollegor, Arkitektur DK och finska ark, har i sina senaste numret närmat sig bostadsfrågan. Danskarna har mycket att välja på och konstaterar lakoniskt i sin ledare att "vi har identifierat några av de bästa och mest intressanta bland de alltför många huslådorna som den senaste tioårsperioden har manglats ut i Danmark".

De finska kollegorna konstaterar att det byggdes bättre hus när landet var fattigt på 1950-talet. Men presenterar ändå några husprojekt som de anser står emot trenden att bara tjäna så mycket som möjligt på varje lägenhet.

fredag, september 11, 2009

Mjukglansigt på 10 Hills Place, London


Sleakness, är ordet som Amanda Levete (förut på Future Systems) använder för att beskriva sitt nya hus på en tvärgata till Oxford Street i London. Bra ord, snygg byggnad. Vad blir det på svenska? Mjukglansigt? Läs mer här.

Samtal med Oscar

Ett kort intervju från Vice TV med kanske världens äldsta verksamma arkitekt, Oscar Niemeyer, snart 102 år. Ett antal projekt baserade på Nieymeyers gamla och nya skisser är på väg upp runt om i världen. I Avilés, Spanien, byggs ett Centro Niemeyer (nedan) med invigning 2010.

tisdag, september 08, 2009

Umeå Kulturhuvudstad 2014


Idag fick Umeå i konkurrens med Lund uppdraget att vara en av Europas två kulturhuvudstäder 2014. Det är samma år som den nyöppnade arkitektskolans första studenter lämnar skolan. 2010 öppnar Umeå Arts Campus (med arkitektskola, konsthögskola och Bildmuseum) i nya byggnader. Men ingenstans på den blivande arkitekturhögskolans webbsidor hittar man upphovsmännen till detta stora projekt, som är Henning Larsen Arkitekter tillsammans med White.

En arkitekturguide till Umeå finns här (pdf).

Sju utvalda projekt för hållbar stadsutveckling


Delegationen för hållbara städer har valt ut sju stadsbyggnadsprojekt som ska utredas vidare för att få del av de 340 miljoner som regeringen avsatt för hållbar stadsutveckling.

Hösten 2008 tillsatte regeringen Delegationen för hållbara städer. De skulle enligt uppdraget "kraftsamla för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling, både i Sverige och utomlands." Delegationen har till sitt förfogande 340 miljoner som ska gå till "stadsbyggnadsprojekt, som bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan samt underlättar svensk miljöteknikexport".

De sju nu utvalda projekten är Hållbart Linköping 2.0. Lund – den hållbara kunskapsstaden Brunnshög. Malmö – hållbar stadsutveckling Malmö från öst till väst. KB Kreativiteten, Kängurun 21. Stockholm – Stockholm Järva. Umeå – Åliden den hållbara kulturstadsdelen. Växjö kommun – projekt Vikaholm.

I Linköpingsprojektet ingår till exempel en förnyelse av det välkända kollektivhuset Stolplyckan (bilden) som ska " omskapas i modern form, där social trygghet och samvaro kombineras med sunda, resurseffektiva lågenergihus och god miljö." Och ett projekt som kallas "Nya Ryd", där skolan i invandrardominerade Ryd omvandlas till en "modern och mångfunktionell skola med tillgänglighet för alla under större delen av dygnet", med barnomsorg, bibliotek, restaurang och föreningar.

74 projekt hade sökt stöd. Den kompletta listan på dem finns här.

måndag, september 07, 2009

Caruso St John mot Dorte Mandrup i KalmarMedieföretaget Gota Media, med bland annat dagstidningarna Barometern, Borås tidning och Smålandsposten, i sin portfölj har efter ett parallellt uppdrag om sitt nya huvudkontor i centrala Kalmar valt ut två namnkunniga finalister: Caruso St John (bild överst) och Dorte Mandrup Arkitekter (bild under). Juryutlåtande här (word-dokument).

Rättelse Nummer 6

I Arkitekturs senaste nummer har ett fel smugit sig in i namnginvingen av upphovsmännen bakom Malmö Stortorg. Det rätta ska vara Land Arkitektur + Urban Design + Lena Marjamaa + Node ljusdesign. Precis som vi skrev här.

fredag, september 04, 2009

Ännu en arena


Henning Larsen Architects och Sweco vann tävlingen om Ystads nya arena, eller sportkomplex som det kallas. De övriga prekvalificerade var: Berg Arkitektkontor och Arkitekfirmaet C.F. Möller, Entasis och Svendborg Architects tillsammans med Ramböll och Tema landskapsarkitekter, Fojab Arkitekter, Tengbom Arkitekter samt Wingård Arkitektkontor.

Tips: J.A Jornal ArquitectosDen portugisiska arkitekttidskriften Jornal Arquitectos är läsvärd. Det förra numret hade temat "Vara rik" och det nya heter "Vara populist".

Fart på förbifart


Regeringen gav igår klartecken till Förbifart Stockholm, ett väg- och tunnelbygge för 28 miljarder förbi Stockholm. Förbifarten tar av från E4an vid Kungens Kurva (bild). Att hösten 2009 i klimatåtstramningarnas tid föreslå en stor motorled för bilar kan tyckas väl föråldrat. Fanns det inte andra sätt att spendera de där 28 miljarderna undrar man, på ett mer samtida sätt? En annan sida av saken är stadsbyggandet som följer i spåren av en sådan här satsning. Alla tidigare stora vägprojekt visar att stora vägar ökar utspridningen av staden och helt enkelt skapar fler bilberoende förorter. Helt enkelt att det nu blir lättare att ta sig längre bort och snabbare med bil. Det är en sidoeffekt av vägbyggets, förmodligen vällovliga syfte att öka framkomligheten genom och förbi Stockholm. Detta är stadsbyggande, inte vägplanering.

Kajsa Ekis Ekman kommenterar bygger och sammanfattar protesterna i Dagens Nyheter.

Arkitektur nr 5 - Ledare: Stockholms nya skala


Ledaren för nya numret finns här >>> PDF.

torsdag, september 03, 2009

Arkitektur nr 5Landskap
In i det vilda. Dan Hallemar ser en ny landskapsarkitektur växa fram.
Stadionområdet, Malmö. Arkitekt: Sydväst arkitektur & landskap.
Strandpromenaden, etapp III, Helsingborg. Arkitekt: Brandt Landskab.
Blomsterprogram, Stockholm. Arkitekt: LOLA arkitektur & landskap, Trafikkontoret i Stockholm.

Utblick
En ny amerikansk dröm. Håkan Forsell om Obama och stadsbygget.
Arkitekturen som berättare av historier. WAF-vinnarna Grafton Architects i Dublin intervjuade av Elizabeth Hatz.

Slussen i fokus
Slussen ett steg framåt – men mycket återstår. Rundabordssamtal mellan Spencer de Grey från Foster+Partners, Svante Berg från Berg Arkitektkontor, Lars Marcus, forskare KTH, Martin Schröder, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret samt Dan Hallemar och Olof Hultin, tidskriften Arkitektur.

PS: recensioner, kolumn
Avantgarde och hållbarhet. Sommarens stora utställning på Louisiana recenserad av Claes Caldenby.
5 nya böcker recenseras. Just Environments, A Women’s Berlin, Las Vegas Studio, En landskapsarkitekts konstnärliga praktik och Design för hållbar utveckling.
Kolumn. Katarina Rundgren om att våga ta betalt för sina idéer – eller?
På Apollons sida. Eva Rudberg om Lennart Holm och hans livsverk.

2 x inblick/close ups
Norra Vrams vårdhem, Norra Vram. Arkitekt: Marge Arkitekter.
Hus Vänern, Karlstad. Hus Vänern, Karlstad. Arkitekt: Nordstrand Frisenstam Rung arkitektkontor.