torsdag, maj 20, 2010

Slussen backar!

Så har Nimby-gänget firat triumfer igen. Finansborgarrådet Sten Nordin meddelade i veckan att Slussenförslaget skall bantas. Man lyfter bort den stora bebyggelse som finns skisserad strax norr om Södermalms torg (se Arkitektur 2/10, sid 10) och öppnar för en vidare utsikt. Därmed har man gått till mötes den högljudda protest som företrätts av framför allt "kultureliten", inte minst några tunga namn i Konstakademien.

Såklart är det lätt att se detta backande som en del i det borgerliga valarbetet. Man vill inte bli en okänslig betong-häck i detta läge. Sedan undrar jag, och många med mig, om det blir bättre såhär? Nej, knappast. Att stänga till, och därmed dramatisera utblickarna i smala öppningar, var ju en av poängerna med Fosters förslag. Den nu borttagna bebyggelsen hade en väldig potential som tex bibliotek eller opera. Det kunde blivit en rasande snygg entré, från stängt till öppet - ungefär som när man stiger in på gården till Stadshuset och möts av den glittrande Mälaren genom arkaden vid vattnet. Synd!


9 kommentarer:

Anonym sa...

Alla var iofs inte lika imponerade av Fosterförslagets elegans. Men det var ju inte det frågan handlade om utan om ifall avvägningarna i "prakten" var korrekta. Som enda förslag redovisades inte Foster/Bergs' betraktat från gamla stan i ögonhöjd - sannolikt av skälet att massiviteten ur denna vinkel är förödande. Ännu idag har stan inte bekänt färg i frågan. Varför?
Vägbron var redan i grundutredningen kritiserad och överdimensionerad. I Foster/Bergs förslag har vägbron svällt betydligt därutöver och den numera ökända "rampen" vid Räntmästartrappan har tillförts.

Det kan ha sin riktighet att Foster/Berg erbjudit ett slags elegans som vi inte har i överskott. Men varför då inte ge den sortens arkitekter spelrum i en tåligare kontext än det av 1600-talet ännu präglade slussenområdet? Om vare sig staden eller de anlitade konsulterna fäster vikt vid att det finns en historisk kontext så har startknappen tryckts på för tidigt - med eller utan elegans..
Förvisso föreligger en återkommande ohelig samverkan mellan å ena sidan en sjukligt kulturfientlig moderat politik (som tackar och tar emot när kostsamma kulturbyggprojekt inhiberas) och å den andra kulturhistoriskt medvetna debattörer. Men i fallet Slussen kan det lika gärna sägas vara bredden och de kvalificerade remissinstanserna som fått ge utslag.
Ännu är det inte för sent att göra något bra av slussenfrågan. "För sent" är det däremot just bredvid Stadshuset - och inte heller där tycks det vara någon smal kulturelit som bildat opinion, utan i stället den uppförda arkitekturen.

Anonym sa...

Vägbron är ju en minskning av dagens med 50%, och det är ett mindre massivt intryck än dagens tunga betongschabrak. Sen får man väl göra skillnad på de volymstudier som präglar alla förslag i tidiga skeden med vad som faktiskt blir. Det är en sak att arbeta fram trafiklösningar som fungerar, och en helt annan att få fram detaljplaner, bygglov och liknande.

Fast när man i dagsläget vågar sig på att promenera genom slussen är det med stor rädlsa för liv och välmående man gör det. Det är varken en attraktiv plats att vara på eller att passera. Att som vissa förespråkare påstå att det går att rädda dagens trafikapparat och dess bilfixering så anser jag det är klart vilken planeringspolitik man för. Man vill fortsätta den bilplanering tidigare generationer hade framför att premiera Tunnelbanan som färdmedel i Stockholms innerstad.

Anonym sa...

Anonym 2010-05-21 19.52

Mot ståndpunkten att förfallna byggnadsverk är slutgiltigt problematiska talar all - säger all - erfarenhet. Men greppet används till leda i vulgärdebatten.
Gamla Stan var som bekant rivningsfärdig innan beslut fattades om dess bevarande; hälsovådlig, en social belastning och inte minst en "skam". "Omöjlig" att sätta i skick även den.
Från myndigheterna har vi förespeglats att massiva byggprojekt var av nöden för att finansera det nya Slussen - en villfarelse som nu är punkterad av bättre orienterade debattörer. Återstår att punktera en annan av myndigheterna torgförd lögn: Nivåregleringen av Mälaren kan inte klaras utan ett nybygge. Även detta är nämligen lögn. Avbördningskanalen kan fixas inom ramen för den nuvarande Slussen.

Den nya vägbron är INTE en minskning av mängden körbana jämfört med i dag - särskilt inte om man räknar in den del av Skeppsbron som tas i anspråk för Berg/Fosters förlängda påkörningsramper. Torgytan mellan körbanorna i dagens Slussen är inte meningslös trafikyta och frånräknas denna yta är nättheten i dagens lösning markant. Dessutom klarar den alla trafikrörelser vilket den nya trafikplaneringen inte gör.

Tage WO:s utformning ger genom de sidoordnade på- och avfartsramperna dagens Slussen en bågformad silhuett - på samma vis som Västerbron inspirerad av Ragnar Östbergs flackt välvda Riksbro. Man rör sig på ett vackert sätt utmed och nära vattnet.

Slussen uppfördes så tidigt som 1935 och trafiken då var till betydande del hästförspänd. Konstruktionen är inte del av något slags passerat eller okontrollerat bilsamhälle utan mycket mer medvetet infogad i staden än alla skisser som hittills tagits fram till ersättningslösning.

Dessutom är det så - och det har ännu inte sagts i debatten - att dagens Sluss är den första i historien med fasta broförbindelser mellan Gamla Stan och Söder. Det ger dagens lösning ett slags ursprungsstatus. Före 1935 byggde alla lösningar på öppningsbara broar. I och med 1935 års konstruktion fordrades den samtidigt anlagda Hammarbykanalen och farleden via Årsaviken för större fartyg. Här fanns inte tidigare någon farbar väg för sjötrafik.
Slussen är desto mer en komponent i denna revolutionerande lösning och hör till en helhetslösning där hela leden söder om Södermalm ingick. Dessa anläggningar är sammantagna ett industriminne av rang och säkert även med visst värde för turistnäringen (som helhet - själva Slussen är det ju redan som enskildhet).

Det är inte bara KF-husen och Katarinahissen som förlorar sin kontext om den nuvarande Slussen omformas utan även byggnader som exempelvis det nyinvigda fotografiska museet som tillkommit som del av samma hamnverksamhet och trafiksystem som den nuvarande Slussen. Dessutom förlorar den ännu äldre bebyggelsen i området den i skala och form väl inpassade broanläggningen av i dag och kommer att tappa radikalt i helhetsverkan.

Alex sa...

Jag tycker att detta är lite olyckligt. Jag gillar inte Fosters förslag. Det finns liksom ingenting unikt med det och det är tydligt att det inte kommer vara en plats som inbjuder till att utforskas. Men jag tror att opinionen som väckts mot förslaget har skapat en politisk miljö som omöjliggör skapandet av det mästerverk som slussen förtjänar att vara.

Kvar blir bara politiskt korrekta halvmesyrer... Bleka i både vision och karaktär...

arkitekten sa...

Lyssna på experterna som tycker till om Slussen: Olof Hultin, Martin Rörby, Eva Eriksson och Alexis Pontvik:
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

Givetvis har Olof Hultin inte fel när han ondgör sig över att Slussen är "blåsigt, nedpissat, kallt och tomt". Slussen är del av en gammal hamnmiljö. Delar av Stockhlms hamn och kajer har kunnat göras till kaféer och prydas med snygga armaturer och soffor för dom som gillar sådant. På andra stället har man gjort en konsthall eller som nu senast ett fotomuseum. Men det är fortfarande en hamn vi talar om. Där det i dag rullar bussar ut mot Nacka och Sickla stod för inte så länge sedan rostiga godsfinkor på spår som ännu låg kvar...
Om man ser Olof Hultins nedgörande omdömen om Slussens miljö i det ljuset så faller de delvis tillbaka på honom själv. Slussen som miljö har kvaliteter just för att den INTE är tillrättalagd. Och dessa kvaliteter just i fallet Slussen är inte av det mer banala slaget - såsom hamnmiljöer i allmänhet, utan desto mer dramatiska i flera avseenden, inte minst genom det strömmande vattnet och de fria ytorna. Men att stå och förbanna detta för att det inte är ordnat och snyggt är delvis att missuppfatta vilken situation man befinner sig i..
Rent historiskt alltså..

Herbert, Tingesten sa...

Det är lite olyckligt att folk kastar sig in i debatten utan att ta reda på fakta först. Martin Rörby ondgör sig över att bron blir bredare än den nuvarande - men hade han gått till plandokumenten och kollat hade han funnit att den nya faktiskt är någon meter smalare. Båda de befintliga broarna är ca 45 meter breda vid pnkten där de passerar slussen och de ska alltså ersättas av en enda bro av ca 44 meters bredd.

Eva Eriksson anser i radioprogrammet att bron kommer att ha en "stark lutning" men hon har inte heller brytt sig om att kolla sina fakta. Nuvarande brofästet på Skeppsbronsidan ligger på 4,5 meter och på Södermalmssidan på 11,1, vilket ger en lutning på 5,5%. Motsvarande för nya bron är ca 4,7%.

Nästan alla som är emot en ombyggnad talar om "försvunna utblickar" men ingen tycks vara medveten om att utsikten tvärtom hör till de saker som förbättras radikalt. Idag finns det ingenstans någon punkt i marknivå där man har ett obrutet 180-graderspanorama men när Kolingsborg rivs för att lämna plats för den kilometerlånga utsikterrassen får vi fri sikt från Lilla Essingen till Nacka strand, en halvmil åt vardera hållet. Idag finns bara två punkter som ger en liten försmak av detta panorama, och där klipps vyn av på mitten av Kolingsborg.

Många svamlar också om "åttafiliga motorvägar", lyckligt omedvetna om att sträckan mellan trafikljusen vid övergångsställena bara blir ca 160 meter mot dagens 300. Plankorsningar är inte heller något man förknippar med motorvägar - det finns en anledning till att trafikmärket för motorväg visar just en planskild korsning, precis samma arrangemang som i nuvarande trafikmaskin, det som de som säger sig vara emot motorvägar vill behålla.

Mängden bilytor minskar enormt. Kvar blir bara motsvarande den ena bron samt Hornsgatam plus Katarinavägen fram till hissen. Resten ska bort: den västra bron, Saltsjöutfarten framför KF-huset, de underjordiska påfartsramperna, Mälarrampen med vägsnutten förbi Sjöbergsplan, Saltsjörampen, Östra och Västra terrassrampen, klöverbladen med de döda utrymmena mitt i. Det hindrar inte somliga från att på fullt allvar försöka göra gällande att mängden körbanor ökar.

Det är alltså denna lilla oinformerade men i motsvarande grad högljudda opinion som politikerna nu backar för i stället för att informera dem om enkla fakta.

Den som så önskar kan studera plankartan här:
http://www.stockholm.se/PageFiles/167776/Slussen_plankarta.pdf

Anonym sa...

Den här figuren som använder sig av en prominent signatur är en pratmakare av rang och kommer med missvisande uppgifter som framställs som sakliga.
Korrekt när det gäller de nuvarande körbanornas bredder är att de, beroende på mätpunkt och princip växlar mellan ca 23m och 30m vardera i bredd(mät själv på Eniro med inställningen flygfoto - länken ovan i blogginlägget till SBK funkar tyvärr ej). Inräknar man sedan bred gångyta och även påfartsramper som nota bene inte upplevelsemässigt bidrar till intrycket av bredd så kan man helt riktigt komma upp i de bredder som vår glade pratmakare ovan surrar om. Men i så fall bör man ju i det nya förslaget inräkna även dess bro nummer två/gångyta - som välorienterade kritiker mycket riktigt påpekat kommer att behöva göras bredare. Sammantaget kommer de två förlsagen att ha ungefär samma ytor för kommunikation. Givetvis skulle man kunna tillägga - för vilket trafikslag har vi som plötsligt inte fordrar yta? Och vem har talat om att trafikmängderna minskar. Nej, det är det ingen som gör. Tvärt om sitter just nu trafikarna på SBK och räknar på att ytterligare bredda nybyggnadsförslaget.

Herbert, Tingesten sa...

Så trots att jag är en "pratmakare" som "kommer med missvisande uppgifter" så medger du, Anonym, att du inte kan finna några sakfel i min genomgång av ombyggnadskritikernas argument. Du skjuter in dig på en enda punkt av dem jag tar upp, men kommer inte med några belägg mer än rena tycke- och smakargument. Bron är som sagt inte ett dugg bredare än den befintliga - som det dessutom finns två av. Om jag förstår dig rätt så vill du nu istället räkna ihop båda broarna: Varsågod, de befintliga är 45+45 = 90 meter, de nya är 44+15 = 59 meter, plus två gångbroar på vardera ca 5 meter, totalt då 69 meter. Vill du kanske även räkna in nya cykelbron som ska byggas längs tunnelbanan några hundra meter bort?


"Anonym" sa tidigare att "den nya vägbron INTE är en minskning av mängden körbana jämfört med i dag". I Anonyms inlägg ovan medger han/hon att "de två förslagen kommer att ha ungefär samma ytor för kommunikation", där kommunikation nu inbegriper även gång- och cykeltrafik. Den totala bredden minskar, som vi sett, till 3/4 och därmed även ytan. Betyder det att mängden körbana alltså ökat motsvarande mycket på fotgängarnas bekostnad?

Knappast. På tre av de fyra nya broarna förekommer ingen biltrafik alls, så låt oss räkna bort dem. Återstår den nya gatubron med 44 meters bredd, som då ska ställas mot de två befintliga gatubroarna på sammanlagt 90 meters bredd. Låt oss för argumentets skull anta att gång- och cykelbanorna på den nya brons båda sidor inte finns utan att hela bredden ägnas åt körbanor. För att Anonyms påstående att nya bron har samma mängd körbana som de gamla ska vara sant krävs t o m i detta extremt hypotetiska fall att GC-banorna på de nuvarande broarna utgör mer än hälften av brobredden. Det tror jag knappast Anonym vill hävda, så det är uppenbart att bilytorna minskar med det nya förslaget. Kom också ihåg att även om körbanorna på broarna minskar med minst 3/4 så utgör de bara en liten del av trafikytorna i Slussenanläggningen som helhet - totalt minskar asfalten och de döda ytorna till långt under hälften av idag, som jag framhöll i genomgången ovan.Länken till plankartan fungerar bra, till skillnad från vad Anonym hävdar, men av någon anledning har SBK lagt upp det så att den laddas hem som en PDF när man klickar på länken, så det är lätt att missa att den ligger i nerladdningsmappen (där den heter "Slussen_plankarta.pdf"). Här är länken igen, för dem som önskar ta reda på fakta:

http://www.stockholm.se/PageFiles/167776/Slussen_plankarta.pdf

Anonym sa...

Herbert, det var rakt inte meningen att uppröra dig. Du har säkert dessutom helt rätt i dina räkneövningar och jag är om sanningen ska fram helt rudis på det här med metrar och cyklar och sådant. Så bortse gärna från vad jag framkastade om körbanornas och broarnas mått som de ser ut på Eniro/kartor/flygfoto där du själv kan mäta (http://kartor.eniro.se/).
23 meter för vanligt folk. 45 för en och annan mås - visst.