måndag, september 21, 2009

Ur regeringens budgetproposition

Idag presenteras regeringens budgetproposition. Vi kommer i några inlägg presentera ett urval ur budgetpåsen. Först ut urbant utvecklingsarbete och jämställdhet i staden. Här helt okommenterat, men innehållet bör och ska såklart diskuteras. Vi återkommer i frågan.

Urbant utvecklingsarbete

I regeringens samlade strategi för integration är en av de strategiska frågorna är att minska antalet stadsdelar med utbrett utanförskap. Regeringen har vidare under 2008 inlett ett långsiktigt urbant utvecklingsarbete. Fokus inom utvecklingsarbetet är arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Regeringen har tecknat lokala utvecklingsavtal med 21 kommuner för perioden 2008–2010. I dessa kommuner har det formats lokala partnerskap där fastighetsägare och bostadsföretag är viktiga aktörer vad gäller insatser för att öka integration i boendet i stadsdelen. Under 2010 ska staten och kommunerna genomföra en gemensam avstämning för att bedöma fortsatt inriktning på det urbana utvecklingsarbetet. Ett arbete har inletts för att ta fram relevant underlag för denna avstämning.

Jämställdhet i staden

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna stödja ett
utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Det löper till den 31 december 2010.

Hela proppen finns här.

Inga kommentarer: