måndag, november 27, 2006

Svensk arkitekturforskning i fara?

Svensk arkitekturforskning står sig bra – i förhållande till landets storlek. Men finansieringsfrågan måste ses över, samarbetet mellan forskare och praktiker öka, och en nationell forskningsstrategi bör till för att svensk arkitekturforskning inte ska hamna på efterkälken internationellt.
Det är några av slutsatserna som dras i rapporten Evaluation of Swedish Architectural Research 1995-2006.
Utvärderingsgruppen, med professor Adrian Forty som ordförande, rekommenderar bland mycket annat också en bättre dialog mellan högskolorna - och mellan institutionerna inom respektive högskola. Mer stöd till post-doktorala studier behövs, inte minst finansiellt. Publiceringen av forskningsresultat i internationella tidskrifter bör öka. Och även om svensk arkitekturforskning gärna kan hålla fast vid sin traditionella inriktning, däribland sin fokus på brukaren, bör den fördjupas med bättre utvecklad teori.
Utvärderingen har beställts av Formas och är den första som gjorts av svensk arkitekturforskning sedan Byggforskningsrådet år 2000 lades ned.

Inga kommentarer: