tisdag, augusti 19, 2008

Arkitekturmuseet får behålla arkivet

Arkitekturmuseet får behålla sitt namn. Och arkivet får vara kvar i Arkitekturmuseets vård – någon flyttning av samlingarna är inte aktuellt.
Det var Kulturdepartementets entydiga besked då Arkitekturmuseets vänner på måndagkvällen inbjöd till debattmöte om RAFD:s förslag till Centrum för arkitektur, form och design.

- Något annat bedömer jag i nuläget osannolikt, upprepade ämnesrådet Martin Sundin återkommande under kvällen, samtidigt som han underströk att de flesta av det dryga 40-talet remissinstanser som nu yttrat sig till departementet ställer sig positiva till förslagets grundidé:
- De flesta är för att Arkitekturmuseet får ett utvidgat uppdrag som inkluderar även form- och designområdet.
Debatten var som helhet en välbesökt tillställning med en publik, väl representativ för remissyttrandena som inkommit till departementet. Utöver den relativa enigheten om det positiva i att Arkitekturmuseet får ett utvidgat uppdrag råder alltså närmast total splittring. Inte minst finns en tydligt uttalad konflikt mellan dem som befarar att form- och design-området med ett sådant uppdrag kommer att främjas på bekostnad av arkitekturen (Sveriges Arkitekter, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Formas, Vägverket med flera), och dem som omvänt befarar att designområdet då kommer att reduceras till en formfråga, berövad sin kommersiella potential (bland andra SVID, Nutek, Konstfack, Sveriges Kommuner och Landsting).

Rådet för arkitektur, form och design (RAFD) fick uppdraget att ta fram ett förslag till vilken myndighet som var bäst lämpad att överta rådets uppgifter från och med den 1 januari 2009 – då rådet läggs ned - i november förra året. Den 17 mars presenterades ett långt mycket mer omfattande förslag än Kulturdepartementet väntat sig. Valet blev trots detta att skicka ut förslaget på remiss, med i sammanhanget korta 2,5 månaders remisstid.
Närmast ska Kulturdepartementet sammanställa ett konkret förslag till regeringen att ta ställning i höstbudgeten nu i september. Då kan den nya organisationen börja gälla från den 1 januari, då RAFD:s verksamhet alltså upphör.
Flera debattörer påtalade under kvällen riskerna med hafsverk. Varför kan inte rådet få en något förlängd verksamhetstid så att frågan kan beredas ordentligt? Och hur ska en seriös rekrytering av en ny chef för Arkitekturmuseet kunna göras under hösten, då verksamhetsuppdraget är höljt i dunkel?
Sådana frågor fick under kvällen inga konkreta svar med undantag för ett enda:
Tidigare aviserade tidplaner gäller.

Inga kommentarer: